Obligacja skarbnowa

Obligacja jest to długoterminowy papier wartościowy o stałym oprocentowaniu. Posiadacz obligacji osiąga stały dochód w postaci odsetek z obligacji. Obligacja jest formą kredytu. Nabywca obligacji udziela kredytu osobie zwanej emitentem. Emitent obligacji to osoba wystawiająca papiery wartościowe na sprzedaż. Może to być Skarb Państwa, który emituje obligacje skarbowe. Samorząd terytorialny emituje obligacje komunalne, gminne. rzedsiębiorstwa emitują obligacje przedsiębiorstw. Obligacja może być przedmiotem obrotu na giełdzie. Obligacja posiada wartość nominalną i realną. Wartość nominalna równa jest kwocie udzielonej pożyczki, natomiast wartość realna obligacji zależy od stopy procentowej oraz popytu, podaży. Wartość realna obligacji używana jest w obrocie giełdowym i pozagiełdowym. Obligacje można podzielić na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Obligacje krótkoterminowe posiadają okres wykupu maksymalnie do dwunastu miesięcy. W obligacjach średnioterminowych okres wykupu mieści się w przedziale od jednego roku do pięciu lat. Natomiast obligacje długoterminowe mają okres wykupu powyżej pięciu lat. Obligacje nie uprawniają ich posiadacza do prawa do dywidendy, prezentują one jedynie prawa majątkowe. Zakup obligacji wiąże się z mniejszym stopniem ryzyka niż akcji.