Struktura firmy i jej wpływ na generowany zysk

To jak duża jest firma, a więc ilu jet w nie zatrudnionych pracowników oraz jak duża ilość produkcji jest wytwarzana wpływa na wysokość osiąganego zysku. Duże znaczenie posiada także sama struktura, a więc rozmieszczenie pracowników, kierowników, zarządu w całej hierarchii. Struktur organizacyjnych w teorii zarządzania jest wiele. Wszystkie one posiadają pewne wady i zalety. Nie każda z nich jest zalecana do każdego typu działalności. Zazwyczaj jednak poleca się zmniejszenie poziomów występujących na linii pracownik, – właściciel firmy. Pomiędzy tymi dwoma podmiotami bardzo często występują dodatkowi kierownicy, menedżerowie oddziałów, osoby nadzorujące, które przeszkadzają w sprawnym komunikowaniu się.

W efekcie sygnały zgłaszane przez pracowników najniższego szczebla,. A więc pracowników fizycznych lub biurowych nie dochodzą do szefa lub zarządu, który odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji. Informacje te mogą również dotrzeć w zmodyfikowanej formie przez co dokonywana jest ich błędna ocena. Duża liczba podmiotów i przełożonych w przedsiębiorstwie powoduje zmniejszenie elastyczności działania. Czasem w praktyce gospodarczej występują sytuacje w ramach których wymagane jest natychmiastowe podjęcie decyzji. Może to wynikać ze zmiany na rynku główne w obrębie oferty firm konkurencyjnych, lecz także z wystąpienia problemów na linii produkcyjnej i innych czynników. Konieczność przeanalizowania tego faktu przez kolejny szczebel kierowników i menedżerów sprawia, że wydłuża się czas na podjęcie decyzji. Dopiero po pewnym czasie sytuacja może zostać przeanalizowana przez dyrektora, który nie przekazuje wiadomości bezpośrednio do osoby, która ma się tym zająć, lecz do najwyższego ranga kierownika. Jest to tzw. sztywność organizacji i jej struktury która ma negatywny wpływ na jej efektywność. Może doprowadzić do braku wprowadzanie zmian w odpowiednim czasie przez co firma po prostu osiągnie stratę. Duża autonomia pracowników daje możliwość podejmowania zmian przez osoby, których dany problem bezpośrednio dotyczy. Mogą oni dzięki temu wprowadzić udogodnienia na swoim stanowisku pracy oraz względem swoich obowiązków.