Zadłużenie i brak pieniędzy

Zadłużenie jest to zobowiązanie finansowe w stosunku do określonej instytucji lub danej osoby. Osoba zadłużona najczęściej nazywana jest dłużnikiem. Osoba ta, oprócz pożyczonej kwoty, musi także spłacić należne odsetki wyliczone od tej kwoty. Wierzyciel jest to osoba na rzecz, której następuje spłata zobowiązania. Zadłużona może być osoba fizyczna, przedsiębiorstwo, państwo oraz inne podmioty gospodarcze oraz instytucje. Do najczęstszych przyczyn zadłużenia można zaliczyć brak środków pieniężnych do spłatę zobowiązań, nieterminowa spłata zobowiązań lub całkowite zaniechanie spłaty. Najczęstszym rodzajem zadłużenia jest zadłużenie bankowe, wynikające z zaciąganych kredytów, poręczania kredytów, zakupów na raty.Często również osoby zalegają z płatnościami za energię elektryczną, gaz, czynsz. Duża liczba osób ma zadłużenie wobec urzędu skarbowego. Jeśli chodzi o następstwa zadłużenia, to oprócz wspomnianych wcześniej odsetek karnych naliczanych od pożyczonej kwoty, występują również egzekucje komornicze, licytacje, eksmisje. Stosowane są także potrącenia z wynagrodzenia dłużnika. Za powstałe zadłużenie odpowiada przede wszystkim dłużnik. Jeśli chodzi o kredyt z poręczeniem, to odpowiada również poręczyciel. Jeżeli dłużnik ma rodzinę, to rodzina także odpowiada za jego zobowiązania.