Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zwane inaczej zarządzaniem finansowym polega na dokonywaniu rozważań względem najlepszych pod względem rentowności działań. W każdym przedsiębiorstwie następuje przepływ środków finansowych. Są one wykorzystywane do zakupu materiałów oraz maszyn i urządzeń, a za wyprodukowane wyroby firma otrzymuje pieniądze od klientów. Jak najlepiej więc zagospodarować tymi środkami, w co je ulokować, aby przyniosły największą stopę zwrotu – to są pytania jakie stawiają specjaliści z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo może rozważyć podjęcie inwestycji dwojakiego rodzaju: mogą być to inwestycje rzeczowe lub finansowe. Te pierwsze wiążą się z koniecznością poniesienia nakładów na zakup niezbędnych zasobów do realizacji procesu produkcji. Firma dzięki inwestycjom rzeczowym może zwiększyć zakres swojej produkcji, a więc zwiększyć moce produkcyjne za pomocą, których będzie wytwarzała produkty i wyroby. Natomiast inwestycje finansowe polegają na zakupie instrumentów finansowych takich jak papiery wartościowe a więc akcje, obligacje, bony skarbowe.

Firma kupując i sprzedając je może osiągać zyski. Stopa zwrotu z inwestycji rzeczowych to zysk z produkcji większej ilości wyrobów względem poniesionych nakładów, natomiast w przypadku inwestycji finansowych to różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu papierów wartościowych. Dość często specyfika działalności gospodarczej wymaga podjęcia nowych inwestycji w celu osiągnięcia przewagi na rynku. Firmy mogą wówczas produkować przy niższych kosztach dzięki zastosowaniu lepszej techniki i technologii. Jednak zdarzają się sytuacje w których przedsiębiorstwo posiada pewną kwotą gotówki lub też ma możliwość zaciągnąć kredyt i przeznaczyć je na dowolny rodzaj inwestycji. W związku z tym może je przeznaczyć na inwestycje rzeczowe lub finansowe w zależności od tego, które z nich są bardziej rentowne i przyniosą większy zysk. Analizując te kwestie dział zarządzania finansami przedsiębiorstw stara się wybrać najlepszą opcję.