Definicja długu

21Dług, w ujęciu ekonomicznym, jest niespełnionym obowiązkiem pewnego świadczenia przez dłużnika na rzecz określonego wierzyciela. Owo świadczenie może być zarówno pieniężne, jak i rzeczowe – zależy to od treści umowy zawartej między dwiema stronami. O długu można mówić w momencie, kiedy osoba zobowiązana do wykonania świadczenia lub zapłaty zobowiązania przekracza ustalony przez obie strony termin jej wykonania bądź zapłaty, lub całkowicie uchyla się od dokonania tej czynności.

Odzyskanie długu może być procesem długotrwałym i nie zawsze skutecznym, stąd na rynku pojawiło się wiele firm windykacyjnych, których celem jest nakłonienie dłużnika do zwrotu wierzytelności za określoną prowizję. Jeżeli ta metoda nie działa, wierzyciel może skierować sprawę do sądu, co może się zakończyć egzekucją komorniczą – przymusowym odebraniem dłużnikowi należących do niego określonych dóbr materialnych i spieniężeniem ich w celu oddania wierzycielowi należnego mu zadłużenia lub chociaż częściowej rekompensaty za poniesione straty.

Można powiedzieć, iż ostatnie miesiące były bardzo udane jeśli chodzi o przemysł w naszym kraju, co za tym idzie najwięcej zyskali producenci z branży meblarskiej oraz firmy farmakologiczne. Niestety produkcja przemysłowa zmalała w firmach wydobywczych czyli kopalniach, także producenci sprzętu elektronicznego czy komputerowego notują pewne straty. Oczywiście wynika to z pewnego adekwatnego w tym okresie […]

Wiele osób, szczególnie młodych, którzy zaczynają swoje dorosłe życie, decyduje się na zakup mieszkania. Daje im ono poczucie samodzielności, odpowiedzialności za coś i sprawia, że czują się naprawdę dorośli. Jednak młodzi ludzie nie mają pieniędzy, które mogą zainwestować w mieszkanie. Dlatego, by rozwiązać ten problem, banki stworzyły kredyty na mieszkanie, które można przeznaczyć na zakup […]