Polityka pieniężna

Polityka finansowa polega na tak prowadzonej działalności przez podmioty, aby zmierzała do osiągnięcia wybranego celu przy użyciu narzędzi finansowych. Głównym celem polityki finansowej jest zwalczanie bezrobocia, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost i stabilizacja gospodarcza. Ważnym zadaniem jest także walka z inflacją, bezpieczeństwo systemu finansowego. Polityka finansowa obejmuje politykę fiskalną i politykę monetarną. Polityka fiskalna to działania państwa, zmierzające do realizacji określonych zadań, przy użyciu narzędzi fiskalnych. Narzędziami tymi są podatki, wydatki, deficyt budżetowy, dług publiczny. Polityka fiskalna zmierza do zaspokojenia popytu na pieniądz, jaki zgłasza państwo. Cele pozafiskalne to między innymi zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ograniczenie zbyt dużego zróżnicowania poziomu dochodów. Polityka monetarna regulowana jest głównie przez bank centralny. Kształtuje zjawiska finansowe w kraju oraz zależności pomiędzy popytem na pieniądz a podażą pieniądza. Zasadniczym celem polityki monetarnej jest stabilizacja poziomu cen w kraju. Jest to cel bezpośredni. Celem pośrednim jest regulowanie poziomu stóp procentowych, a także wpływanie na podaż pieniądza w państwie. Polityka monetarna wpływa również na wielkość udzielanych kredytów podmiotom.