Rynek finansowy w Polsce

W ostatnich latach rozmowy o rynku finansowym w Polsce w mniejszym lub w większym stopniu zmierzały do tego, aby w końcu zejść na temat gospodarczego kryzysu, który panuje od kilku lat na świecie. Tymczasem finanse to temat na tyle rozległy, że nie musi mieć z tym kryzysem nic wspólnego, zwłaszcza gdy dotyczy sfery bankowej, pieniężnej czy inwestycyjnej. Samą istotą rynku finansowego jest bowiem obrót środkami pieniężnymi występującymi pod przeróżną postacią: od gotówki, przez akcje i obligacje aż po papiery wartościowe czy produkty bankowe (kredyty, pożyczki, lokaty).
W Polsce przedmiotami rynku finansowego są bezpośrednio rynek walutowy (obrót walutą, giełdy forex), rynek pieniężny (handlowy, usługowy) i rynek kredytowy (wspomniane wyżej produkty bankowe). Pośrednimi przedmiotami są zaś rynki wtórne i pierwotne oraz instrumentów pochodnych (związany z różnego rodzaju spekulacjami giełdowymi). Równie ważną rolę jak przedmioty rynku finansowego pełnią też jego podmioty, czyli inaczej rzecz ujmując – strony, które biorą udział w transakcjach pieniężnych.

Mogą być nimi na przykład osoby prywatne jak i firmy, instytucje rządowe i terytorialne oraz Skarb Państwa, a także wszelkiego rodzaj fundusze, od emerytalnych po inwestycyjne. Stroną transakcji może być każda instytucja, firma czy osoba, która nie posiada zakazu obrotu finansowego i która dysponuje odpowiednimi środkami, aby wziąć udział w takiej transakcji. Już tylko to pokazuje, jak szeroki rynek finansowy jest w samej Polsce, a jeśli dodamy do tego jeszcze rynek europejski a później światowy, tworzy się całkiem pokaźna i rozbudowana sieć zależności i transakcji dokonywanych w międzynarodowej formie. Takie powiązania są zresztą dość istotne z punktu widzenia światowej ekonomii i gospodarki, szczególnie w obecnych czasach, gdy zmagają się one z kryzysem. Połączenie ze sobą kilku różnych rynków w kilku różnych krajach sprawia, że upadek lub gorsza albo lepsza kondycja jednego z nich oddziałuje jednocześnie na wszystkie pozostałe.